Hlavní sponzoři

Hlavní sponzor

Hlavní sponzor

Hlavní partner

Partner

Hlavní partner

Vnitřní řád

VNITŘNÍ ŘÁD KYNOLOGICKÉHO KLUBU LIBEREC - PAVLOVICE
 1. Tento vnitřní řád (dále jen „řád“) je vytvořen na základě Stanov Českého kynologického svazu, článku 22/6 a je závazný pro všechny členy tohoto kynologického klubu (dále jen „KK“).
 2. Řád shora citované stanovy pouze doplňuje a rozšiřuje! Nejsou tím tedy nijak dotčena práva člena daná uvedenými stanovami.
 3. Posláním a hlavní činností tohoto KK je teoretické i praktické vedení člena – psovoda při přípravě psa k všestranným zkouškám z výkonu na základě zkušebních řádů schválených ČKS, což znamená především vedení při výchově a výcviku základní poslušnosti psů dle potřeb a požadavku majitele.
 4. Pro splnění tohoto poslání i pro další působení všech členů v KK, v jeho prostorách a zařízeních je třeba, aby se všichni členové chovali k sobě navzájem ohleduplně, respektovali daná pravidla – stanovy, řády; dbali pokynů členů výboru KK, instruktorů, figurantů a osob pověřených vedením hospodářské a výcvikové činnosti KK, nenarušovali si vzájemně výcvik psa. Lhostejnost, bezohlednost a lajdáctví nemá v tomto KK místo.
 5. Každý člen nese plně zodpovědnost za svoje jednání a konání v KK.
 6. Zrušeno.
 7. Na cvičiště se přichází se psem nebo fenou (dále jen „pes“)  na vodítku nebo u nohy a to od křižovatky ul. Polní x Na Mlýnku, v případě přístupu od LITESu od řadových garáží pod kopcem, aby se předešlo problémům se sousedy. V případě příjezdu vozidlem se toto zaparkuje na louce nad cvičištěm (u skály), v žádném případě na ploše u soukromého domu (směrem k ul. Polní a k domu p. Volštáta). Na vlastní plochu cvičiště je ZÁKAZ VJEZDU!!! (nesmí se přejet odvodní kanál).
 8. Na výcvik je nutné dostavit se včas, minimálně 5 minut před začátkem výcviku s dostatečně vyvenčeným psem!
 9. Každý pes musí mít platný očkovací průkaz – požaduje se očkování proti psince, parvoviroze a vzteklině a dále odčervení a odblešení psa.
 10. V případě agresivního psa nebo psa, který se pere s ostatními je nutné ho opatřit náhubkem, popř. připnout na vodítko.
 11. Odkládání psů se provádí v boxech nebo v kotcích – možný pronájem. V případě uvázání psa ke stromu zvolit strom naproti klubovně nebo nad boxy – ke stromům bezprostředně nad klubovnou psy  NEVÁZAT!!! – hrozí sesuv půdy; psy NEVÁZAT za lavičky, verandu, zábradlí, překážky a v blízkosti cvičební plochy!
  Zákaz vstupu psů na verandu a do klubovny (bez souhlasu správce, předsedy)
 12. Každý si nepořádek po svém psu uklidí – především TRUS !!! -  k tomu je k dispozici lopata a popelnice.
  Z tohoto důvodu se zakazuje volné pobíhání psů bez dozoru psovoda v areálu klubu.
 13. Zákaz používání mobilních telefonů během výcviku psa.
 14. Vstup do kuchyně povolen výhradně obsluze – hygienické důvody.
 15. Každý nájemce boxu nebo kotce udržuje tento a jeho vybavení v perfektním stavu – uklizený, nepoškozený, zbavený pavučin a jiných nečistot včetně výkalů – toto umisťovat na určená místa (popelnice), vydezinfikovaný apod., zákaz vyhazování tuhého odpadu (plastů apod.) na skládku listí pod cvičištěm.
 16. Kotec slouží výhradně k dočasnému ustájení psa během výcviku, ne k celodennímu ustájení, výjimky uděluje na základě žádosti výbor klubu, v bezodkladném případě předseda klubu. Doba celodenního ustájení může být maximálně 30 dní.
 17. Každý, kdo zjistí, že pes umístěný v kotci jakýmkoliv způsobem trpí nebo strádá (není dostatečně venčen, nemá čerstvou vodu, není řádně krmen, má neuklizeno apod.) nahlásí toto neprodleně předsedovi klubu nebo jinému členovi výboru, který se postará o okamžitou  nápravu!!!
 18. Po 22.00 hod. se ZAKAZUJE rušit sousedy štěkotem psů.
 19. V případě nácviku překážek – tyto po ukončení nácviku zkompletovat do předepsaného tvaru (nenechávat ležet na zemi prkna od překážek apod.), kbelíky na vodu pro psy uklidit na verandu, uzavřít vodovod za klubovnou a uzavřít plynovou láhev v kuchyni.
 20. Povinností každého člena KK je v rámci jeho možností a schopností pomoci při akcích klubu, účastnit se členských schůzí, přednášek, školení apod.; pomoci při úpravě plochy na výcvik (přesun překážek, odnesení, postavení a sklizení maket apod.), při údržbě a úpravách cvičiště – povinnost odpracovat určený počet brigádnických hodin ročně – možnost odpracování na začátku výcviku nebo o brigádnických dnech (jsou vyhlašovány hospodářem klubu) neodpracované hodiny nutno zaplatit  k rukám ekonomky KK – v případě nesplnění této podmínky nebude takovémuto členovi  v příštím výcvikovém období umožněn výcvik psa!!! Počet brigádnický hodin za rok a částku v Kč za neodpracovanou brigádnickou hodinu určuje zvlášť členská schůze KK.
 21. Veškerý přesun a manipulace s majetkem - materiálem, vybavením a zařízením KK nad rámec činnosti a povinnosti, kterými je daný člen pověřen, je povoleno jen se souhlasem výboru KK – v případě nebezpečí z prodlení toto dát na vědomí členovi výboru, který o tom bude informovat výbor na nejbližší výborové schůzi (předsedovi pak na vědomí).
 22. Osoby, které mají svěřeny jakékoli klíče od objektu KK jsou plně zodpovědny za jejich používání.
 23. Veškeré akce v klubovně se předem hlásí výboru KK, předsedovi pak na vědomí – nutno určit zodpovědnou osobu – bude mít max. zodpovědnost za pořádek!!!!!, která dohlédne na vše, vše při odchodu zkontroluje – umyté nádobí, vynesené odpadky, vypnutou vodu, světlo, plyn, spotřebiče; pořádek apod. uvede v činnost zabezpečovací zařízení a řádně uzavře a uzamkne klubovnu.
 24. Hlavní výcvikový den je sobota – tento je rozdělen na RANNÍ (zahájení od 9 hod.) a ODPOLEDNÍ (zahájení od 14 hod., resp. 13hod. v zimním
  období), vedením výcvikového dne je pověřen VEDOUCÍ VÝCVIKU a jím určení INSTRUKTOŘI a FIGURANTI – tito jsou plně podřízeni VÝCVIKÁŘI KLUBU.
 25. Každý člen je zařazen do družstva s instruktorem – trvalá změna je možná pouze se souhlasem výcvikáře a po dohodě s původním a novým instruktorem. Výcvik v pracovních dnech probíhá na základě dohody s instruktorem.
 26. Všichni účastníci výcviku jsou povinni dbát pokynů shora jmenovaných.
 27. Vedoucí výcviku – zodpovídá plně! za pořádek v klubovně a na cvičišti (žádné špinavé nádobí, špína na zemi, odpadky, zbytky apod., neuklizené cvičební pomůcky a překážky nebo jiný majetek klubu). Zodpovídá za řádné zabezpečení všech objektů (klubovna, kotce, dřevník) a popř. vypnutí plynu v kuchyni, vody do venkovního vodovodu po ukončení výcviku. Nutno dbát, aby se nikde zbytečně nesvítilo!!!
 28. Používání velké lampy pro výcvik jen ve výjimečných případech – svítit
  co nejkratší dobu!!!
 29. Háravé feny jsou připuštěny k výcviku pouze s výhradním souhlasem  vedoucího výcviku (vyjma druhého a třetího týdne hárání, kdy se výcviku účastnit nemohou).
 30. Každý, kdo se účastní výcviku je povinen mít svoji výstroj psa a pomůcky (žádné půjčování mezi sebou – hlavně u mladých psů) dané zkušebním řádem – BEZ TÉTO VÝSTROJE NEBUDE PŘIPUŠTĚN K VÝCVIKU!
 31. Každý je povinen znát kategorii zkušebního řádu, dle které provádí výcvik psa – bez této znalosti není úspěšný výcvik možný!!!
 32. Psovod zodpovídá za škody způsobené jím i jeho psem a je povinen udržovat pořádek a čistotu v areálu klubu.
 33. Zákaz používání neadekvátních pomůcek a metod výcviku (kopání do psů a jiné nepřístojné jednání).
 34. Zákaz ponechávání cenných věcí a finanční hotovosti v objektu a areálu klubu, aby se předešlo krádežím a vloupání.
 35. Nevhodné nebo špatné zacházení se psem nebo porušení zákona č. 246/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů na ochranu zvířat může být důvodem k vyloučení z výcviku, v opakovaném případě k vyloučení z ČKS.
 36. Nepřístojné chování a porušování zákonných norem vč. tohoto řádu členem KK může být důvodem k  vyloučení z výcvikového dne vedoucím výcviku, popř. může být řešeno v souladu s platnými normami (Stanovy ČKS – čl. 5/2 a-c, Kárný řád ČKS).
 37. Úplný zákaz výcviku psů na živé i mrtvé návnady a přechovávání těchto návnad v objektech a na pozemcích klubu, i pronajatých.
Tento VNITŘNÍ ŘÁD byl schválen mimořádnou členskou schůzí Kynologického klubu Liberec – Pavlovice dne 21. ledna 2010, kdy zároveň vstupuje v platnost.
Jiří K O L Á Ř v.r.
předseda Kynologického klubu
Liberec - Pavlovice