Hlavní sponzořiHlavní sponzor

Hlavní sponzor

Hlavní partner

Partner

Hlavní partner

Informace o výcviku a podmínky členství + INFORMACE A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 • Do Kynologického klubu Pavlovice můžete přijít cvičit s pejskem jakékoli rasy, jakmile má platné očkování proti vzteklině, parvoviroze a psince-na první setkání vezměte očkovací průkaz s sebou.
 • Cvičí se každou sobotu od 9,00 hod. (pokud není stanoveno jinak z důvodu konání akce apod.). Organizace výcviku je uzpůsobena tak, že pro mladé začínající pejsky a psovody je zvláštní družstvo s instruktorem. V případě zájmu a potřeby se organizuje výcvik i během týdne po dohodě.
 • Organizace výcviku je členěna do jednotlivých družstev dle rozcvičennosti psa a dle zaměření (nácvik základní ovladatelnosti, příprava na zkoušky, závody atd.)
 • Výcvik probíhá tzv. metodickou formou, kdy je psovodovi vysvětlen cvik nebo několik cviků, které je pak potřeba během týdne, např. během procházky, protrénovat. Na dalším výcviku je pejsek přezkoušen jak obstál a zvládl zadané cviky. Pokud obstojí, pokračuje se dál v dalších cvicích...
 • UPOZORNĚNÍ: k nácviku obrany je pes z bezpečnostních důvodů připuštěn až po perfektním zvládnutí základů poslušnosti (ovladatelnosti), aby se nestalnebezpečným pro své okolí.
 • Základní vybavení pro výcvik psa: vodítko (nejlépe nastavitelné, nikoli navíjecí); obojek-stahovací, řetízkový; náhubek; stopovací vodítko (min.10m); aport; pešek, popř. hadr; hračka psa; pamlsky atd.
 • psa před výcvikem NEKRMIT !!!
 • Kynologický klub Liberec - Pavlovice je organizačně začleněn do Českého kynologického svazu (ČKS), takže vyplněním přihlášky do klubu (bez klubového členství není výcvik možný) se zájemce zároveň stává (po přihlášení na ČKS) členem ČKS , což ho opravňuje k užívání areálu klubu, skládání zkoušek z výkonu s možností zápisu do průkazu původu dle předepsaných zkušebních řádů, účasti na závodech apod.  - JSME TEDY OFICIÁLNÍ KLUB, KTERÝ SE ZABÝVÁ VÝCVIKEM PSŮ
 • Každý člen klubu je povinen platit pravidelné členské příspěvky a k tomu odpracovat předepsaný počet brigádnických hodin na úpravě a údržbě cvičiště dle sazebníku.
 • Činnost klubu se řídí Stanovami ČKS a Vnitřní řádem klubu.
 • Ke komunikaci (krom osobní) slouží klubová nástěnka, umístěná u vchodu do klubovny, kde se člen dozví o aktuálním dění v klubu, pořádaných akcích, aktuálních informacích k výcviku apod.
 • V případě podání podrobnějších informací se můžete obrátit telefonicky na předsedu klubu - Jiří Kolář, tel.: 603 716 999, nebo osobně na cvičišti během výcviku každou sobotu od 9,00 hod. do 12,00 hod., kde se Vám bude věnovat některý z instruktorů.

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení")

Základní kynologická organizace Českého kynologického svazu, z.s   ZKO č. 219 Liberec - Pavlovice

získává a zpracovává osobní údaje členů ČKS jen v nezbytném rozsahu k zajištění možnosti realizace práv a povinností členů ČKS, k zajištění realizace účelu ČKS a za účelem naplnění povinností z přijatých závazků.

Správcem osobních údajů je Český kynologický svaz, z.s., se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, IČO: 00550019, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 836.

Český kynologický svaz (ČKS) zpracovává tyto osobní údaje svých členů
1 jméno a příjmení,
2 datum narození,
3 adresu místa pobytu,
4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Osobní údaje dle bodu 1 až 4 pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane vykonávat činnost,, pro kterou je člen ČKS jako správcem evidován.

Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
• Českému kynologickému svazu, z. s.
• příslušné Krajské organizaci (KO) ČKS a jejímu orgánu (Krajský výbor)
• Sdružení sportovních svazů ČR, U Pergamenky 1511/3, Praha 7, dále jen Sdružení
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to za účelem
• vedení evidence členské základny ČKS na základě směrnic ČKS a s tím souvisejícími činnostmi,
• identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)
• žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.
V případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nelze stát členem ZKO.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Člen souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněná ZKO)

1 fotografie,
2 videa,
3 zvukové záznamy,
4 sportovní výsledky;

za účelem

• marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
• prezentace na webu, youtube
• prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
• prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech ČKS a Sdružení.

Dále souhlasí, aby Správce zpracoval i

1 telefonní číslo,
2 e-mail,

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, pořádání a účastnění se kynologických akcí pořádaných ČKS, apod.).
Člen souhlasí, aby jeho Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován).
Člen souhlasí, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
• ČKS,
• Příslušné Krajské organizaci ČKS
• Předsednictvu ČKS

Je srozuměn/srozuměna se svým právem:
• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení