Hlavní sponzořiHlavní sponzor

Hlavní sponzor

Partner

Hlavní partner

Hlavní partner

6. ROČNÍK SOUTĚŽE SLUŽEBNÍCH PSŮ O POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE LIBEREC

07.05.2011 00:00
07.05.2011 19:00


Městská policie Liberec
Kynologický klub Liberec - Pavlovice

 

pořádají ve spolupráci s


výrobcem krmiv pro psy PURINA PRO PLAN,
Vazební věznicí Liberec, Věznicí Rýnovice
a Veterinární základnou AČR Chotyně

v SOBOTU 7. KVĚTNA 2011


6. ROČNÍK SOUTĚŽE SLUŽEBNÍCH PSŮ


O POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE LIBERECUZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 29. DUBNA 2011

počet soutěžících je z organizačních důvodů limitován !

 

www.kkpavlovice.cz            www.mpliberec.cz           www.proplan.cz

• soutěž je jednodenní, otevřená
• určena pro služební psy městské/obecní policie, ozbrojených složek, členy kynologických klubů a bezpečnostních agentur
• disciplíny: poslušnost, obrana
• startovné 300,-
• zajímavé ceny pro vítěze, příjemné prostředí, domácí kuchyně

1)   startovné se zasílá
se složenkou typu “C” společně  s  přihláškou na adresu:

JIŘÍ KOLÁŘ , 460 14 LIBEREC 12, NA CVIČIŠTI 544/40

 

2)  převodem na
účet klubu č.155 815 386/0300 
v.s.= datum narození
(DDMMRRRR), ve
zprávě pro příjemce uvést:JMÉNO a PŘÍJMENÍ

přihlášku je možno zaslat na:

1)     
shora uvedenou adresu

2)     
 e-mail: gero.007@seznam.cz

- předmět: SOUTĚŽ

- doklad o zaplacení startovného si přihlášený ponechá
u sebe pro případ
doložení při prezentaci

- na přihlášce se pouze uvede
datum, kdy byla platba provedenaMísto konání: areál Kynologického klubu Liberec-Pavlovice a okolí

Uzávěrka přihlášek: 29. dubna 2011 - počet soutěžících je z organizačních důvodů limitován - rozhodující je poštovní razítko na přihlášce, popř. datum zaslání mailu !

Základní ustanovení:
Soutěž je otevřená, určena pro služební psy městské/obecní policie, Armády ČR, Celní správy ČR, Hradní stráže, Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Vojenské policie, ale i pro členy kynologických klubů nebo bezpečnostních agentur.

Soutěž je jednodenní a proběhne v disciplínách poslušnosti a obrany.

Ubytování a stravu si každý hradí sám.

Veškerá doprava - přesuny na jednotlivé cviky bude VLASTNÍMI VOZIDLY
(dojezd max. cca do 0,5 km, lze i pěšky)

Ustájení psů ve vlastních prostředcích.

Příjezd do areálu klubu
1/ od Ústí n.L. a Prahy sjezd směr "Frýdlant / Liberec-centrum / Pavlovice, Ruprechtice", z kruhového objezdu u benzinového čerpadla ALFASTATION směr „Ruprechtice / Pavlovice", (ulice Letná), za mostem na kopci, na světelné křižovatce vlevo k supermarketu KAUFLAND (značeno směrovkami), okolo něj rovně a na další křižovatce za otočkou autobusu MHD č.14 vpravo. MHD linka č.12 - zastávka Pavlovice - stadion / u Kauflandu/, linka č. 14 - zastávka Polní.
2/ Od Frýdlantu v Č. třídou Gen.Svobody směr centrum, za bývalým LITESem a za mostem vpravo ulicí Na Mlýnku . MHD linka č.13,24,26 - zastávka Pavlovice křižovatka.
Orientační mapa je k nahlédnutí na www.kkpavlovice.cz
GPS: 50 47' 13" N, 15 2' 17" E
Parkování s vozidly je možné přímo v místě konání

 

PŘEDEJTE PROSÍM INFORMACI O KONÁNÍ SOUTĚŽE SVÝM KOLEGŮM


Časový rozvrh
08.00 - 08.45 hod. prezentace závodníků a veterinární přejímka psů
09.00 - 09.15 hod. zahájení závodu a rozlosování startovních čísel
09.15 - 18.00 hod. provádění disciplin
18.30 - 19.00 hod. slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení závodu
po ukončení společné posezení
Časový rozvrh je pouze orientační a bude upraven podle počtu závodníků a situace .

Všeobecná ustanovení
- Každý účastník předloží: platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata (očkovaní ne kratší 30 dnů a ne starší 1 roku proti vzteklině, psince a parvoviroze), veterinární osvědčení již není vyžadováno! (z.č. 166/1999 Sb. O veterinírní péči, ve znění pozdějších předpisů - § 6/5b)
-Výstroj psa: vodítko, obojek, náhubek. Postroj povolen. Psovod : doporučen pracovní stejnokroj
- Háravé feny jsou k soutěži připuštěny, tato skutečnost musí být nahlášena při prezentaci.
- Z pokynu Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj nesmí být v areálu zvířata, která neprošla veterinární kontrolou !!!
- Protest je možno podat jen proti porušení pravidel v propozicích písemně nejpozději do skončení dané disciplíny u pořadatele soutěže s vkladem 500,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.
- Psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem a závodu se účastní na vlastní nebezpečí.
- Pořadatel neodpovídá za odložené věci, ani za škody způsobené soutěžícímu (vč. újmy na zdraví) nebo jeho psovi, za jeho ztrátu či úhyn.
- Porušení podmínek zákona č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, které jsou specifikovány "Řádem ochrany psů při veřejném vystoupení nebo svodu", podle kterého je soutěž pořádána, nebo nevhodné chování psovoda může být důvodem k diskvalifikaci v závodě a anulování výsledku bez vrácení startovného.
- Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech veřejných akcích
- Celodenní občerstvení zajištěno - pestrý výběr jídel ! ! ! každý si hradí sám.
- Soutěžící zaplacením startovného souhlasí s podmínkami uvedenými v propozicích této soutěže a zavazuje se je dodržovat, stejně tak pokyny organizačního výboru a pořadatelů.
- Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic, včetně změn v jednotlivých disciplínách a cvicích.
- Organizační výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.
- Neúčast z jakýchkoliv příčin není důvodem k nároku na vrácení startovného.
- V případě nekonání soutěže z objektivních příčin bude startovné použito k uhrazení nákladů soutěže.
- Losování startovních čísel proběhne při prezentaci soutěžících.
- V případě většího počtu soutěžících bude na tuto skutečnost brán zřetel při organizaci soutěže.

Organizační ustanovení
Soutěž družstev - při prezentaci se mohou přihlásit vždy 2 soutěžící, kteří tak vytvoří družstvo. Na základě součtu výsledků obou disciplín členů družstva bude vytvořeno pořadí družstev. Družstva na 1.-3. místě obdrží pozornost. Pro vyhlášení soutěže družstev je nutné, aby byla přihlášena minimálně tři družstva


Vítězem soutěže na 1. místě se stává soutěžící, který získá nejvyšší počet bodů (součet bodů z poslušnosti a obrany). Pohár zůstává uložen u pořadatele - vítěz obdrží repliku putovního poháru do osobního vlastnictví.


Pohár do trvalého vlastnictví získává ten, kdo po tři po sobě následující ročníky se stejným psem či fenou obhájí vítězství.


Dále bude vyhlášen: nejlepší soutěžící na 2. a 3. místě nejlepší zadržení s protiútokem
soutěž družstev 1.-3. místo


V případě rovnosti bodů bude rozhodovat o pořadí lepší umístění:
1) v obraně 2) v poslušnosti 3) los

 

Organizační výbor
Ředitel soutěže: Mgr. Ladislav Krajčík - Městská policie Liberec

Hlavní organizátor: Jiří Kolář - Městská policie Liberec a Kynologický klub Pavlovice

Organizační vedoucí-pořadatel: Karel Vittiš - VetZ AČR Chotyně a Kynologický klub Pavlovice

Technický vedoucí: Jiří Brunclík - Kynologický klub Pavlovice

Pokladník: Libuše Nováková - Kynologický klub Pavlovice

Výsledkový komisař: Ing. Milan Drbohlav - Kynologický klub Pavlovice

Výsledková komise: Magda Rychnovská - Kynologický klub Pavlovice
Šárka Nováková - Kynologický klub Pavlovice

Komise rozhodčích: nprap. Vítězslav Vlk - Policie ČR
prap. Petr Richter - VetZ AČR Chotyně

Figuranti:  rtm. Ondřej Novotníček - VetZ AČR Chotyně
prap. Lukáš Suchánek - VetZ AČR Chotyně
rtn. Karel Vittiš - VetZ AČR Chotyně
nstržm. Michal Firman - Vazební věznice Liberec

a členové Kynologického klubu Liberec - Pavlovice

 

ROZPIS DISCIPLÍN A CVIKŮ
POSLUŠNOST :
1/ odložení za pochodu vleže 10 bodů
2/ kladina nízká, 1 směrem 10 bodů
3/ skok šplhem, 180 cm, jedním směrem 10 bodů
4/ 2x skok vysoký - 1 m, jedním směrem 10 bodů
5/ překonání tunelu 1 směrem 10 bodů
Celkem poslušnost 50 bodů
OBRANA :
1/ vyhledání pachatele 10 bodů
2/ označení nalezeného pachatele 10 bodů
3/ eskorta pachatele nehodnoceno
4/ přepad při eskortě - útok 2. pachatele na psovoda / ovladatelnost 20/10 bodů
5/ zákrok proti ukrytému pachateli/ ovladatelnost 50/10 bodů
6/ zadržení pachatele přes vodu / ovladatelnost 50/10 bodů
7/ zadržení pachatele na jízdním kole / ovladatelnost 50/10 bodů
8/ zákrok v místnosti / ovladatelnost 50/10 bodů
9/ zadržení s protiútokem / ovladatelnost 100/10 bodů
Celkem obrana 400 bodů
Celkem soutěž 450 bodů


UPŘESNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH CVIKŮ

- zásady provádění a hodnocení disciplín a jednotlivých cviků se řídí Metodikou a provádění cviků dle Národního zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů ČMKS, pokud není v propozicích stanoveno jinak
- začátek cviku i dílčí cviky jsou zahájeny na povel rozhodčího


POSLUŠNOST :
- pes provádí poslušnost bez náhubku nebo v náhubku, nelze kombinovat
- hodnotí se i celková ovladatelnost psa
- pes musí provést cvik na 1. povel - jinak nastává anulace cviku

1/ Odložení za pochodu vleže - po 10 krocích uvolnit psa z vodítka a po dalších 10 krocích odložit, psovod postupuje dalších 10 kroků, provede čelem vzad a vrací se ke psu. Hodnotí se 10 body. Za nepřesnosti, následnou změnu polohy nebo popocházení se strhává 1-5 bodů. Pes, který si při povelu sedne nebo stojí nebo opustí místo více jak o 2 kroky, neobdrží žádný bod.
2/ Kladina nízká - jedním směrem bez vodítka, psovod jde zároveň se psem a na konci usměrní psa k noze. Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží pes, který překážku nepřekoná - obejde, vrátí se, seskočí, fyzická pomoc apod.
3/ Skok šplhem, 180 cm (áčko), jedním směrem, bez vodítka, psovod jde zároveň se psem a na konci usměrní psa k noze. Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží pes, který překážku nepřekoná.
4/ 2x skok vysoký - 1 m, překážka plná, jedním směrem bez vodítka, psovod jde zároveň se psem, bez zastavení psa mezi překážkami, za 2. překážkou usměrní psa k noze; povel pro překonání každé překážky je možný. Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží pes, který nepřekoná žádnou překážku, při překonání pouze 1 překážky obdrží 5 bodů. Za dotyk psa s překážkou lze strhnout 1-2 body. Za zastavení psovoda mezi překážkami se strhávají 3b.
5/ Tunel - jedním směrem bez vodítka, psovod jde zároveň se psem a na konci usměrní psa k noze. Cvik se hodnotí 10 body. Žádný bod neobdrží pes, který překážku nepřekoná.


OBRANA :
- veškeré zákusy budou prováděny na oblek ringo; možnost využití tzv. couračky, postroje
- pořadí jednotlivých cviků může být změněno dle aktuálních podmínek
- psovod je povinen před použitím psa dát zákonnou výzvu
- psovod může užít pouze 1 povel k zákroku psa (pokud není stanoveno jinak)
- hodnotí se pevnost zákusu, razantnost zákroku, orientace na pachatele a nebojácnost psa
- pouštění psa - lze užít 1 povel v blízkosti psa bez fyzického kontaktu ze strany psovoda. Pokud pes nepustí - anulace pouštění, váhavé pouštění ztráta 1-4 bodů
- v případě, že na pokyn rozhodčího figurant na sebe „natáhne" psa z důvodu zajištění bezpečnosti přítomných osob (pes nereaguje na figuranta, vzdálí se za stanovenou hranici, hrozí napadení přítomných osob apod.) - cvik je anulován


1/ Vyhledání pachatele - psovod zůstává ukryt u vstupu do dopravního prostředku a vysílá psa v náhubku; časový limit k nalezení osoby je 1 minuta; hodnotí se rychlost, samostatnost, plánovitý postup 10 body; 1 opakovaný povel=1bod ztráta. V případě nenalezení osoby v limitu nebo falešného označení se anuluje 1. a 2. cvik. Následuje ,nácvikové označení osoby aby mohla být provedena eskorta pachatele.
2/ Označení nalezeného pachatele - libovolné, ale prokazatelné označení osoby, která může být v jakékoliv poloze a různě kryta; kontakt s osobou-napadání nemá za následek bodovou ztrátu, psovod hlásí nalezení osoby rozhodčímu, ke psovi jde na jeho pokyn. Pes musí zůstat u osoby do příchodu psovoda. Cvik se hodnotí 10 body. Pes, který doběhne k pomocníkovi, nejeví o něj zájem, prokazatelně ho neoznačí, odejde na více než 5 kroků - anulace cviku. Dílčí body budou strženy za: pes přiběhne k pomocníkovi a váhá- ztráta 1-3 body; pes označuje, ale odbíhá od pomocníka do 5 kroků - ztráta 3-5 bodů
3/ Eskorta pachatele - z dopravního prostředku, na vodítku, pes jde bez náhubku u nohy psovoda. Není bodově hodnoceno.
4/ Přepad při eskortě - útok 2. pachatele na psovoda - v okamžiku zahájení přepadu psovod pouští vodítko, bez povelu; ovladatelnost psa - pouštění; psovod uchopí vodítko až po ukončení ovladatelnosti-pouštění. Hodnotí se 20 body za zákrok a 10 body za ovladatelnost-pouštění. Pes, který při přepadu nezakročí, zadrží eskortovanou osobu, psovod nepustí vodítko nebo použije povel k zákroku psa - anulace cviku.
5/ Zákrok proti ukrytému pachateli - do vymezeného prostoru s překážkami krytými závěsem - upřesněno na začátku zaměstnání. Hodnotí se 50 body za zákrok (25b.-průnik, 25b.-zákus) a 10 body za ovladatelnost-pouštění. Cílem cviku je prověřit odvahu, smělost, rychlost a připravenost psa proniknout bez váhání do vymezeného prostoru. Pes, který nepronikne do prostoru nebo nezakročí, pachatele pouze blokuje nebo po zákroku opustí prostor, neobdrží žádný bod. Za 1. opakovaný povel k vyslání - ztráta 10 bodů, za 2. opakovaný povel - anulace cviku.
6/ Zadržení pachatele přes vodu - na cca 100 m přes vodu, jedná se o nehlubokou mírnou řeku; psovod vybíhá přes vodu, když je pes na druhém břehu; ovladatelnost psa - pouštění; pes střeží pachatele do příchodu psovoda. Hodnotí se 50 body za zadržení a 10 body za ovladatelnost-pouštění. Pes, který nezadrží pachatele po stanovenou hranici, pouze ho blokuje nebo se po zákroku vzdálí od pachatele na více než 5 m, neobdrží žádný bod - stejně tak psovod, který vyběhne dřív než je pes na druhém břehu. Za 1. opakovaný povel k zadržení - překonání vody ztráta 10 bodů, za 2. opakovaný povel - anulace cviku.
7/ Zadržení pachatele na jízdním kole - na cca 50 m - pes musí zadržet pachatele, který ujíždí na jízdním kole po vyznačenou hranici; ovladatelnost psa - pouštění; pes střeží pachatele do příchodu psovoda. Hodnotí se 50 body za zadržení a 10 body za ovladatelnost-pouštění. Pes, který nezadrží pachatele po stanovenou hranici, pouze ho blokuje nebo se po zákroku vzdálí od pachatele na více než 5 m, neobdrží žádný bod. Za 1. opakovaný povel k zadržení - ztráta 10 bodů, za 2. opakovaný povel - anulace cviku.
8/ Zákrok v místnosti - upřesněno na začátku zaměstnání; pes na vodítku bez náhubku; psovod vyzve osoby ke klidu, krátce nato zaútočí jedna z osob směrem k psovodovi, tento pouští vodítko a pes zakročuje po proskočení oknem do místnosti zákusem (lze použít povel k zákroku). Figurant může použít různé pomůcky na odrazení psa. Hodnotí se 50 body za zákrok a 10 body za ovladatelnost-pouštění. Překousnutí na druhého figuranta po provedení zákroku proti útočícímu figurantovi není na závadu - následuje ovladatelnost-pouštění. Pes, který při přepadu nezakročí, zakročí proti neútočícímu figurantovi nebo psovod nepustí vodítko - anulace cviku.
9/ Zadržení s protiútokem - na cca 100m; možnost využití přiměřeného zastrašovacího prostředku, upřesněno na začátku zaměstnání; ovladatelnost psa - pouštění; pes střeží pachatele do příchodu psovoda. Hodnotí se 100 body za zadržení a 10 body za ovladatelnost-pouštění. Pes, který nezadrží pachatele, pouze ho blokuje nebo se po zákroku vzdálí od pachatele na více než 5 m, neobdrží žádný bod.

internetová adresa klubu: www.kkpavlovice.cz , na které budou zveřejněny výsledky a fotky ze soutěže

PROPOZICE A PŘIHLÁŠKA JSOU KE STAŽENÍ V PŘÍLOZE
NÍŽE

Propozice

Přihláška

PřílohaVelikost
soutez psů 11.doc1.47 MB
PŘIHLÁŠKA K SOUTĚŽI.doc34 KB